Stadgar

Stadgar för Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening
§ 1 Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening, som bildades den 3 december 1985, är en fristående, ideell förening.
§ 2 Dess syfte är att främja släkt- och hembygdsforskning i Mellanskåne genom att skapa bättre kontakt mellan aktiva forskare samt att intressera nybörjare och ungdomar för släkt- och hembygdsforskning.
§ 3 Medlemmarna utgöres av årsbetalande medlemmar samt hedersledamöter, valda av föreningsmöte.
§ 4 Medlemsavgiftens storlek bestämmes på årsmötet.
§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter.
§ 6 Val av ordförande för ett år sker på årsmötet. Övriga ledamöter väljes för två år.
§ 7 Till föreningsmöte skall kallelse utsändas till varje medlem senast 14 dagar före mötet.
§ 8 Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda i god tid före ordinarie föreningsmöte.
§ 9 Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
§ 10 Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Kassören ansvarar för årsredovisning, inkassering av medlemsavgifter och medlemsregistrering.
§ 11 Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som, jämte två revisorssuppleanter, väljes på årsmötet.
§ 12 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval avgör lotten.
§ 13 Föreningens årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Kallelse samt verksamhetsberättelse utsänds till varje medlem minst 14 dagar före mötet. Dagordning: Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Uppläsning av dagordningen. Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisionsberättelse. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet. Val av ordförande. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Val av revisorer och suppleanter. Val av tre ledamöter till valberedningen av vilka en skall utses till sammankallande.
§ 14 Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall, för att bli gällande, beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ordinarie, med minst 14 dagars mellanrum. För sådana beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.
§ 15 För upplösning av förenings fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
§ 16 I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen eller till något offentligt bibliotek eller arkiv. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista föreningsmötets beslut. 

Hammarlunda kyrka. Foto Christer Nilsson.